به دستور enamad حذف گردید از طریق پست مربوطه میتوانید به صورت مستقیم پرداخت فرمائید